fb liquidating estate - Maligayang araw at oras lang pagdating

Paano ipinakita ng mga pinahiran na sila ay tapat at maingat?

Isip-isipin kung gaano kahirap maghintay sa pagdating ng wakas at pagkatapos ay hindi ito dumating! Dumanas din ng pagsalansang ang mga kapatid dahil sa Digmaang Pandaigdig I.

(2 Timoteo 3:1-5) Marami sa sanlibutan ni Satanas ang napopoot sa atin, kaya maaari tayong pag-usigin dahil sa ating pananampalataya. Kapag abala tayo at hindi nakabantay sa relo, parang napakabilis ng oras.

maligayang araw at oras lang pagdating-15maligayang araw at oras lang pagdating-25

At dahil takót sila sa paparating na kapahamakan, ganito ang saloobin nila: “Kumain tayo at uminom, sapagkat bukas ay mamamatay tayo.” (1 Cor. At hindi natin ibinubukod ang ating sarili para pagbigyan ang makasariling mga hangarin. 18:1) Sa halip, itinatatwa natin ang ating sarili at ginagamit ang ating panahon, lakas, at iba pang taglay natin para ibahagi sa iba ang mabuting balita ng Kaharian ng Diyos.

() Nasisiyahan tayong maglingkod sa Diyos, lalo na kapag natutulungan natin ang iba na makilala siya. Anong halimbawa sa Bibliya ang nagpapakita na kailangan tayong lubusang manalig kay Jehova at sa kaniyang Salita?

() Kasiya-siya sa atin ang paggawa ng kaniyang kalooban, at alam nating tinuturuan tayo ng Diyos para sa ating kapakinabangan. ) At hindi pabigat sa atin ang kaniyang mga utos.​—1 Juan 5:3. Ano ang nadarama ng Diyos kapag naglilingkod tayo sa kaniya udyok ng pag-ibig, at bakit?

Ikalawa, ang di-pagkaalam ng araw o oras ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong mapagalak ang puso ni Jehova.

(a) Anong mga sitwasyon ang tutulong sa atin na maunawaan ang aral sa dalawang talinghaga ni Jesus? IPAGPALAGAY mong hinilingan ka ng isang kilaláng opisyal na ipagmaneho siya papunta sa isang mahalagang appointment. Pero pagbalik mo nang maglaon, nalaman mong dalawa lang sa kanila ang gumawa ng iniatas mo.

Last modified 30-Oct-2019 05:53